Énmárka és Stílus Egyesület

Etikai kódex

 1.    Bevezető rendelkezések

Az egyesület elkötelezetten törekszik a jogszerű, etikus és átlátható működésre.

Munkaköri feladataink ellátása közben a önkénteseink és tagjaink mindig kötelesek törvényesen és etikusan, egyesületünk legjobb érdekét szem előtt tartva eljárni. Jelen etikai kódex („Etikai Kódex”) az alapvető irányelveket határozza meg, ugyanakkor nem szabályozza részletesen az elvárt etikus viselkedés minden formáját.

2.     Jogszabályoknak való megfelelés

A egyesület  ismeri és betartja a jogszerű nonprofit működés jogi előírásait és gyakorlatát.

Munkavállalóinknak mindenkor követniük kell a vonatkozó jogszabályokat és előírásokat, az Etikai Kódexet is beleértve. Munkavállalóinknak gondoskodniuk kell a megfelelő és jogszerű működésről, és pontosan, tisztességesen kell elvégezniük feladataikat.

3.     Tisztességes magatartás

Egyesületünket képviselő tagjaink, önkénteseink felelősek a felhasználókkal és partnerekkel fennálló bizalmi kapcsolat felépítéséért, melyet tisztességesen, az egyenlő bánásmód követelményére figyelemmel kell kezelni.

4.     Korrupció elleni fellépés

Egyesületünk határozottan ellenzi a korrupció minden formáját.

Egyesületünk mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza a megvesztegetést a kormányzati, civil és a magánszektorban, annak okától függetlenül. Tilos közvetlenül vagy közvetve bármilyen értékes dolgot felajánlaniuk, adniuk vagy akár elfogadniuk az üzlet megszerzése, megtartása vagy előmozdítása céljából.

5.     Titoktartás

A tisztességes működés során kiemelten fontos az egyesületi és magánéleti titkok megőrzése, mivel ez egyesületünk alapvető érdeke.

6.     Adatvédelem

Egyesületünk tudomásul veszi, hogy a személyes információk érzékeny adatok, és biztosítania kell a munkavállalókat és egyéb természetes személyeket arról, hogy személyes adataikat törvényes módon dolgozzák fel.

A munkavállalóknak megfelelő, jogszerű gyakorlat követésével kell gondoskodniuk a személyes adatok biztonságáról, védelméről és sértetlenségéről.

7.     Nyilvántartás, jelentéskészítés, pénzügyi feddhetetlenség

Az egyesület könyvelésének, nyilvántartásainak, számviteli és pénzügyi kimutatásainak kellően részletezettnek kell lenniük, és megfelelően tükrözniük kell az egyesület tevékenységét. Egyesületünk határozottan ellenzi a pénzmosás minden formáját, és csak olyan partnerekkel tart fenn kapcsolatot, amelyek jogszerű forrásból finanszírozott, törvényes üzleti tevékenységet folytatnak.

A munkavállalók kötelesek követni a Vállalkozás számviteli eljárásait annak érdekében, hogy minden ügylet rögzítve és dokumentálva legyen a vonatkozó szabályok szerint.

8.     Emberi jogok

egyesületünk tiszteletben tartja minden olyan személy emberi méltóságát és jogait, akivel kapcsolatba lépünk, ideértve önkénteseinket és tagjainkat is és semmilyen módon nem okozza vagy járul hozzá az emberi jogok megsértéséhez vagy megkerüléséhez.

Egyesületet képvislők minden tevékenységük során tisztelettudóan lépnek fel, és mindenkit kellő figyelemmel, méltóságát tiszteletben tartva kezelnek. Az erőszak és a fenyegető magatartás nem megengedett.

9.     Hátrányos megkülönböztetés és zaklatás

Az Egyesület minden területen egyenlő esélyeket biztosít, és semmilyen jogszerűtlen hátrányos megkülönböztetést és zaklatást nem tűr el. Tilos mind a közvetlen, mind a közvetett hátrányos megkülönböztetés faji hovatartozás, bőrszín, nem, szexuális irányultság, életkor, fogyatékosság, nyelv, vallás, érdekképviselethez való tartozás, politikai vagy más vélemény, nemzetiséghez való tartozás, társadalmi származás, vagyoni helyzet, születési vagy más jellemző alapján.

Tagjaink és önkénteseink is kötelesek tartózkodni a hátrányos megkülönböztetés bármely megnyilvánulási formájától.

10.  Munkafeltételek

Egyesületünk jogszerűen működik, határozottan ellenzi a gyermekkorú munkavállalók foglalkoztatását vagy szerződtetését és a kényszermunka vagy a kötelező munkavégzés bármely formáját. Önkénteseinknek és tagjainknak fedhetetlenül kell eljárniuk, és a maximális tiszteletet kell tanúsítaniuk kollégáik és mások iránt.

11.  Környezet- és munkavédelem

Egyesületünk elkötelezetten törekszik működése környezetterhelésének minimumra szorítására a nem megújuló erőforrás-felhasználás (pl. energia és víz) és a károsanyag- és hulladék-kibocsátás mérséklésével. A munkavédelmi szabályok betartásán, a balesetek, valamint a biztonsági kockázatot jelentő feltételek és magatartás jelentésén keresztül minden munkavállaló felel az egészséges és biztonságos munkahely fenntartásáért.

12.  Összeférhetetlenség

Egyesületünket képviselőktől elvárt, hogy feladataik ellátása során mindenkor és minden módon józan ítélőképességük szerint, az egyesület legjobb érdekét szem előtt tartva járjanak el. „Összeférhetetlenség” akkor áll fenn, ha egy képviselő személyes (illetve potenciálisan ismerőseihez vagy családjához fűződő) érdeke nem esik egybe az egyesület legjobb érdekével.

13.  Kérdések; az előírások megsértésének jelentése

Az Egyesület mindenkor nyitott bármilyen kérdés megválaszolására, és nem engedi, hogy bármely tagnak hátránya származzon abból, ha jóhiszeműen jelenti mások szabályellenes viselkedését. Az Etikai Kódex be nem tartása fegyelmi intézkedést vonhat maga után, a tagsági viszony megszüntetését is beleértve.

 

 

Scroll to Top