Énmárka és Stílus Egyesület

Általános Szerződési Feltételek

 

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák az Énmárka és Stílus Nők egymásért és a Jövő Generációért Egyesület mint szolgáltató (“Szervezet”) által üzemeltetett  www.brandstyle.hu weboldal és aloldalai használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket.

Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

Etikai kódexünk külön menüpontban olvasható.

Szervezet adatai

A weboldalunk címe: www.brandstyle.hu

A www.brandstyle.hu   oldal és minden aloldala – továbbiakban Oldal Énmárka és Stílus Nők egymásért és a Jövő Generációért Egyesület tulajdona.

A szervezet neve: Énmárka és Stílus Nők egymásért és a Jövő Generációért Egyesület

A szervezet székhelye: H-7629 Pécs, Dobó I. u. 86-90.

Elérhetőség, kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési cím: egyesület@brandstyle.hu

Nyilvántartási szám: 02-02-0004180

Adószáma: 19363037-1-02

Telefonszámai:+36 30 136 4503

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató adatai: Profitárhely Kft. 6000 Kecskemét Szolnoki u. 23. (profitarhely.hu) 

 

Alapvető rendelkezések

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus szolgáltatásra, rendezvény részvételre, amely a Szervezet szolgáltatásainak igénybevételével történik.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozik.

Jelen ÁSZF irányadó akkor is, ha a Szervezet szolgáltatása más weboldalon keresztül érhető el. Irányadó továbbá a Szolgáltató szolgáltatásának minden olyan felhasználási módjára (mobil weboldal, mobil alkalmazások, Facebook oldal, stb.), amelyeken keresztül a Szolgáltató rendelési rendszere elérhető.

Jelen ÁSZF érvényes 2023.06.15-től visszavonásig.

A www.brandstyle.hu oldalon megjelenő szöveges és képi, hangi, illetve videó tartalmak szerzői jogvédelem alatt állnak. A weboldalon lévő tartalomrészletek eredetmegjelöléssel és az eredeti oldalra történő hivatkozással jeleníthetők meg. A szerzői jogok gyakorlója: az Énmárka és Stílus Egyesület.

Fogalmak:

Adományozó: Az a természetes személy, jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet, aki az Énmárka és Stílus Nők egymásért és a Jövő Generációért Egyesület weboldalán, egyéb megjelenési helyein elérhető adományozási lehetőséget igénybe veszi.

Adománygyűjtés: A civil szervezetek adománygyűjtéséről az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény és a 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet („A civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről”) rendelkezik. Pontosan meghatározza az adomány fogalmát és azt is mi nem minősül adománynak.

Az adomány olyan pénzbeli vagy természetbeni juttatás, amelyet az adományozó az adományozott civil szervezet alapcéljának, illetve közhasznú céljának elérésére ellenszolgáltatás nélkül juttat. Adománygyűjtés pedig az a forrásteremtési tevékenység, amelyet az adományozott, illetve az általa meghatalmazottak, alapcéljának, illetve közhasznú céljának elérése érdekében folytatnak.

Az adománygyűjtés megvalósítása során ügyelnetek kell néhány szabály betartására. A legfontosabb, hogy az adományozás önkéntes. Az adománygyűjtés nem járhat mások zavarásával. (Zavarásnak minősül kiemelten az adománykéréssel megkeresett személy elutasítását követő ismételt megkeresése.)

Adományozott: az Egyesület, amely az adományt alapcéljának, illetve közhasznú céljának megfelelően gyűjti;

Adományért ellenszolgáltatás nem nyújtható, de nem minősül ellenszolgáltatásnak az adományozónak adott dolog, vagy szolgáltatás, amelynek értéke nem haladja meg a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 70. § (5) bekezdésében meghatározott mértéket.

Tájékoztatás adománygyűjtés céljáról és felhasználásáról

A fenti Kormányrendelet előírja, hogy az adományozott köteles tájékoztatni az adományozót az adománygyűjtés pontos céljáról, és ha az adományozó kiléte ismert, akkor őt az adomány felhasználásáról tájékoztatni kell. A jogszabály rögzíti, hogy az adomány felhasználása és az erről szóló beszámolás során érvényesülnie kell a nyilvánosság és az átláthatóság feltételeinek. Azaz a civil szervezet az általa használt tájékoztatási eszközökön keresztül – így különösen honlapján, hírlevélben – ad tájékoztatást működéséről és az adományok felhasználásáról. A pénzügyi adatok mellett közérthető, rövid szöveges tájékoztatás is szükséges adni, érdemes is, hiszen ebből győződhetnek meg támogatóitok leginkább, hogy adományuk jó helyre került, elérte célját.

Civil szervezet: az alapítvány és az egyesület, ide nem értve a pártot és a civil társaságot;

Az egyesület célja, tevékenysége

  1. Az egyesület célja: Az Énmárka és Stílus Nők egymásért és a Jövő Generációért Egyesület célja, hogy nők, fiatalok és hátrányos helyzetű emberek életminőségének fejlesztését, vállalkozóvá válását ösztönözze, támogassa, információ és tudásátadással lehetőséget biztosítson számukra az egészséges és sikeres életük, valamint a vállalkozással kapcsolatos készségeik, kompetenciáik fejlesztésére.

Célunk, hogy elősegítsük a hozzánk forduló nők, hátrányos helyzetű emberek és fiatalok, vállalkozni vágyók és vállalkozók sikeres üzleti vállalkozásait, és hozzájáruljunk a jövő generációinak kulturális, gazdasági és társadalmi fejlődéséhez.

  1. Az egyesület tevékenysége:

– Mentorprogramok szervezése, ahol tapasztalt üzletemberek tanácsokat, segítséget adhatnak a kezdő és újrakezdő vállalkozóknak.

– Oktatási tevékenység, amely segítségével a nők és a fiatalok fejleszthetik vállalkozói készségeiket és ismereteiket.

– Érzékenyítő, kapcsolatépítő, tudásátadó rendezvények, amelyeken nők és fiatalok találkozhatnak, bemutatkozhatnak, kapcsolatot építhetnek, ötleteket, tapasztalatokat cserélhetnek.

– Vállalkozás indítási és fejlesztési tanácsadást, képzéseket, egyéb programokat szervezünk.

– Vállalkozói egymást segítő közösségi klub létrehozása, ahol havi rendszerességgel találkozhatnak tagjaink és az érdeklődők, szakmai kérdéseket tehetnek fel, tanácsot kérhetnek egymástól, kapcsolatot építhetnek.

– Kiemelten foglalkozunk a fiatalok támogatásával és oktatásával, különböző programok, képzések szervezésével szeretnénk lehetőséget teremteni az önfejlesztésre, a tehetségeik kibontakoztatására és a sikeres jövő felé vezető útra.

– Online fórumok, közösségi oldal, amelyek segítségével a nők és fiatalok kapcsolatokat építhetnek, tanácsot kérhetnek, bemutathatják vállalkozásukat.

– Létrehozunk egy adatbázist, online piacteret, ahol tagjaink bemutathatják vállalkozásukat, akciós ajánlataikat, ajánlást kérhetnek.

– Online tudásbázist hozunk létre bárki érdeklődő által elérhető személyes kompetencianövelő tudásanyagokkal, valamint vállalkozói, marketing és üzletfejlesztési ismeretanyagokkal.

– Különös figyelmet fordítunk a hátrányos helyzetű emberek segítésére. Célunk, hogy támogatást nyújtsunk számukra az élet különböző területein, segítve őket abban, hogy képességeiket kiaknázzák, önállóan boldoguljanak és a társadalomban aktív szerepet vállaljanak. Ezen cél érdekében információs oldalt hozunk létre, előadásokkal, tanácsadással, képzések, érzékenyítő tréningek szervezésével támogatjuk őket.

– Együttműködési lehetőségeket keresünk más vállalkozásfejlesztő szervezetekkel, civil szervezetekkel.

A Weboldal segítségével a Felhasználók adományokat fizethetnek be az egyesület célszerinti tevékenységére, tagfelvételi kérelmet nyújthatnak be, tájékozódhatnak, jelentkezhetnek programokra, egyéni tanácsadásra, igénybe vehetnek egyesületi szolgáltatásokat, megvásárolhatnak kiadványokat.

A regisztráció a felhasználó számára ingyenes.

A Weboldalon található tartalom, ajánlatok, Szervezet tevékenységének jellege miatt állandóan változik. Kimondottan törekszünk arra, hogy mindig aktuális tartalmat és ajánlatokat jelenítsünk meg.

Szervezet és a Felhasználó között a szerződés adományozás, szolgáltatások igénybevételére, tagfelvételi kérelemre vonatkozóan jön létre.

A megkötött szerződés írásban foglaltnak minősül. A szerződés írásban tárolt adatai megegyeznek a megrendelés adataival.  A szerződésről adatairól e-mailben küldünk tájékoztatót a Felhasználó részére.

A szerződéskötés és a kapcsolattartás nyelve magyar.

Szervezet fenntartja a jogot, hogy a tartalmat és az ajánlatokat részlegesen vagy teljesen az összes Felhasználó, vagy a Felhasználók egy csoportja számára korlátozza vagy letiltsa.

Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

Az egyesület tagjai vagyoni hozzájárulásként tagdíjat fizetnek. A tagdíj összegét a közgyűlés határozza meg, amelyet a megalakuláskor a nyilvántartásba vételt elrendelő végzés jogerőre emelkedésétől számított 8 napon belül, ezt követően legkésőbb minden év január 15. napjáig kell egy összegben, az egyesület házipénztárába vagy az egyesület bankszámlájára történő átutalás útján megfizetni.

Az egyesület megalakulását követően újonnan belépő tag a tagsági jogviszonya keletkezésének évében a tagdíj időarányosan számított összegét a tagsági jogviszony létesítésétől számított 8 napon belül, ezt követően legkésőbb minden év január 15. napjáig köteles az egyesület házipénztárába vagy az egyesület bankszámlájára történő átutalás útján teljesíteni.V.

A tagság

Az egyesület tagja lehet az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki az egyesület célkitűzésével egyetért, továbbá az alapszabályban foglalt rendelkezéseket elfogadja.

A tagsági jogviszony keletkezése

Az egyesületi tagság az alapításkor az egyesület nyilvántartásba vételével keletkezik. Az egyesület megalakulását követően a tagság a belépési nyilatkozat elfogadásával keletkezik. A belépési nyilatkozatot az elnökséghez kell benyújtani, amely szerv a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül, egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással határoz a tagfelvételről. Határozatát annak meghozatalát követő 8 napon belül írásba foglaltan, igazolt módon kell megküldeni a tagfelvételt kérelmező számára. A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén jogorvoslatnak helye nincs.VII.

A tagsági jogviszony megszűnik:

               a./ A tag kilépésével.

               b./ A tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével.

c./ A tag kizárásával.

A tagsági jogviszonyát a tag az egyesület elnökségéhez címzett írásbeli nyilatkozatával bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti. A tagsági jogviszony a nyilatkozatának az elnökséghez történő megérkezése napján szűnik meg.

Az egyesület tagja jogosult:

               a./ az egyesület tevékenységében részt venni

               b./ az egyesület szolgáltatásait igénybe venni

               c./ a közgyűlésen részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a közgyűlés rendjének megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni

               d./ az egyesület irataiba betekinteni

               e./ arra, hogy az egyesület tisztségviselőjévé válasszák, amennyiben vele szemben jogszabályban meghatározott kizáró ok nem áll fenn.

 

               A tag a közgyűlésen a szavazati jogát meghatalmazott képviselője útján is gyakorolhatja. A képviselő részére adott meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokirati formában írásba kell foglalni és azt a közgyűlés levezető elnökének a közgyűlés kezdetén átadni.       

 A közgyűlésen valamennyi szavazásra jogosult tag egyenlő szavazattal rendelkezik.

A tagok kötelezettségei

Az egyesület tagja:

               a./ Nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület tevékenységét.

               b./Köteles a tagdíjat annak esedékességéig megfizetni.

               c./ Köteles az egyesület alapszabályának, a döntéshozó szervek határozatainak reá vonatkozó előírásait, rendelkezéseit betartani.

               d./ Köteles a lakcímét annak megváltozását követő 8 napon belül az elnökséghez bejelenteni.

Adatkezelési szabályok

Adatvédelmi tájékoztató elérhetősége: https://brandstyle.hu/privacy-policy

 

A regisztráció és információ kérés a felhasználó számára ingyenes.

Egyes rendezvényinformációk harmadik féltől származnak, ezért Szervezet ezek tartalmáért, aktualitásáért, elérhetőségéért és minőségéért felelősséget nem vállal és kártérítésre nem kötelezhető.

A honlapon az egyes rendezvények és azok igénybe vételi lehetősége külön részletezésre kerül.

Árakra, számlázásra vonatkozó információk

Egyes szolgáltatások, programok nem egyesületi tagok számára térítéskötelesek, erről a program, szolgáltatás leírásában külön információt adunk.

Egyesületünk AAM adózó.

A szolgáltatások, programok megrendeléséről a hatályos jogszabályoknak megfelelően elektronikus számla kerül kiállításra, mely a megrendeléskor megadott e-mail címre kerül elküldésre. Papíralapú számlát nem áll módunkban kiállítani.

Megrendelő jelen általános szerződési feltételek elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy az Énmárka és Stílus Egyesület elektronikus számlát állítson ki számára.

A dokumentum elfogadása, a 2007. évi CXXVII. törvény 175. § -ban foglaltaknak megfelelően elektronikus számlabefogadó beleegyezésének minősül.

Kapcsolatfelvétel

A honlapon a Kapcsolat menüpont alatt megjelenő űrlapon Felhasználó ajánlattételt kérhet, vagy egyéb kapcsolatfelvételt kezdeményezhet.

Ehhez szükséges adatok, név, e-mail cím, esetlegesen telefonszám.

A megadott adatok pontosságáért, aktualitásáért és valóságtartalmáért kizárólag a Felhasználó felel. Szolgáltató kizár mindenfajta felelősséget, amely a Weboldalon megadott adatok helytelenségéből, elírásból vagy nem valós adatok megadásával összefüggésben merül fel.

Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető téves szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

A megrendelés kizárólag elektronikus úton lehetséges.

Lépések workshopra egyéb rendezvény való jelentkezésnél:

A rendezvény leírásánál kattintson a Jelentkezem gombra.

Töltse ki az adatait.

Válassza ki azt a rendezvényt, amelyen részt kíván venni. Az adatok megadását követően ellenőrizze a megjelenő adatokat. Ha valamely adatot módosítani szeretné a Jelentkezés elküldését megelőzően módosítsa.

A személyes adatokat a rendelés feldolgozásához, a weboldalon történő vásárlási élmény fenntartásához és más célokra használjuk, melyeket az Adatkezelési tájékoztató tartalmaz. A jelentkezés folytatásával nyilatkozik arról, hogy elolvasta az Adatkezelési tájékoztatót.

Nyilatkozzon és jelölje be a következőt: ”Elolvastam és elfogadom az Általános Szerződési Feltételek-ben foglaltakat.”

Ellenőrizze adatait.

Ha minden adatot rendben talál rögzítse megrendelését a „Jelentkezés elküldése” gombra kattintással.

E-mail-ben a jelentkezés elküldését követően visszaigazolást kap, mely tartalmazza a megrendelés adatait.

Ha a megrendelés elküldését követően észleli, hogy hibásan adta meg valamely adatát ügyfélszolgálati elérhetőségeink bármelyikén kérheti annak módosítását, törlését.

Amennyiben visszaigazolásunk a jelentkezés elküldésétől számított, legkésőbb 48 órán belül nem érkezik meg, kérjük jelezze felénk az egyesulet@brandstyle.hu  címen.

 

Fizetési lehetőségek

A szolgáltatás ellenértékének kiegyenlítése a Weboldalon megjelölt módokon lehetséges. Alapesetben a szolgáltatás díjáról Szervezet elektronikus számlát állít ki, melyet továbbít Megrendelő felé a megadott e-mail címére.

A weboldalon megrendelt szolgáltatás ára a megrendelés véglegesítését követően az alábbi fizetési módokkal egyenlíthető ki:

Átutalás számla alapján

Készpénzes fizetés a szolgáltatás helyszínén. Szolgáltató ez esetben a helyszínen állítja ki az elektronikus számlát és megküldi a Megrendelő e-mail címére. Nyomtatott számlát kiállítani nem áll módunkban.

Elállás joga

A fogyasztó elállási jogát a szolgáltatás igénybevétele előtt gyakorolhatja.

Rendezvényre való jegy, részvételi jog vásárlása esetén felhívjuk a figyelmet az alábbiakra: Ebbe a kategóriába tartozó termékek vásárlása esetén fontos tudni, hogy a jogszabály rendelkezése szerint a fogyasztót nem illeti meg az indokolás nélküli elállási jog.

Egyéb esetben (kiadvány vásárlása) a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított (14) tizennégy napon belül gyakorolhatja.

A jelen pontban foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e pontban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

Panaszkezelés

A Felhasználó a Szolgáltatás igénybevétele során esetlegesen felmerülő panasz, reklamáció, adatbeviteli hiba esetén a Szolgáltató ügyfélszolgálatával az alábbi elérhetőségek valamelyikén veheti fel a kapcsolatot: 

Chat:  weboldalon a „Segíthetünk?” ablakra kattintva, applikációban a „Segítség menüpontban  Szolgáltató chat ablakon keresztül történő élő ügyintézés lehetőségét hétfőtől péntekig, 9-23 óra között, szombaton és vasárnap 11-23 óra között biztosítja.

E-mail cím:           egyesulet@brandstyle.hu

Szervezet az azonnali megoldást igénylő problémát haladéktalanul megvizsgálja és lehetőség szerint azonnal orvosolja, minden más esetben pedig 24 napon belül válaszol a felmerült panaszra. 

Amennyiben a probléma kezelése más módon nem oldható meg, úgy Szolgáltató kezdeményezheti a Felhasználó telefonos megkeresését. Ha a Szolgáltató a Felhasználót panasszal kapcsolatban keresi, úgy Szolgáltató a panasz kezelése és dokumentálása céljából a Felhasználó telefonon keresztül megfogalmazott panaszát rögzíti, a rögzített hangfelvételt a rögzítéstől számított 5 évig megőrzi.

Amennyiben a Felhasználó nem járul hozzá, hogy a telefonbeszélgetést Adatkezelő az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően rögzítse, lehetősége van chat-en, vagy elektronikus levelezés (egyesulet@brandstyle.hu) útján benyújtania a panaszát.

Személyes adatok kezelése

A Felhasználó személyes adatainak kezelésére vonatkozó részletes szabályokat a Szolgáltató adatkezelési tájékoztatója tartalmazza.

Szervezet által üzemeltetett Weboldal biztonsági foka megfelelő, azonban javasoljuk, hogy tegyen meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszere biztonsági frissítéseit.

A Weboldal használata feltételezi Felhasználó részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

Szervezet nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Az Ügyfelet terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

Kifejezetten tilos a Weboldalon törvényileg nem engedélyezett tartalmak továbbítása, közlése, megosztása. Szervezet fenntartja a jogot a Felhasználók által feltöltött tartalmak törlésére.

A szerződés mind a Felhasználó, mind a Szervezet részéről indoklás nélkül, Felhasználónak illetve az Ügyfélszolgálatnak küldött e-mail útján felmondható.

Szervezet aláveti magát a külön menüpontban olvasható Etikai kódex rendelkezéseinek.

Szervezet bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

Fogalom:

Általános szerződési feltételnek minősül az a szerződési feltétel, amelyet az alkalmazója több szerződés megkötése céljából egyoldalúan, a másik fél közreműködése nélkül előre meghatározott, és amelyet a felek egyedileg nem tárgyaltak meg.

Pécs, 2023. 06.hó 15. nap

 

Scroll to Top